Cost of Living in China

Compare the average living costs in cities in China like Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou, Beijing, Chengdu, Suzhou, Chongqing, Nanjing, Kunming, Yunnan.

$1,839 / Monthly
$1,182 / Monthly
$1,126 / Monthly
$910 / Monthly
$1,886 / Monthly
$809 / Monthly
$928 / Monthly
$923 / Monthly
$1,019 / Monthly
$740 / Monthly
$847 / Monthly
$725 / Monthly
$679 / Monthly
$611 / Monthly
$740 / Monthly
$858 / Monthly
$612 / Monthly
$830 / Monthly
$494 / Monthly
$682 / Monthly
$698 / Monthly
$498 / Monthly
$840 / Monthly
$1,398 / Monthly
$671 / Monthly
$659 / Monthly
$615 / Monthly
$583 / Monthly
$586 / Monthly
$724 / Monthly
$731 / Monthly
$864 / Monthly
$735 / Monthly
$599 / Monthly
$624 / Monthly
$599 / Monthly
$580 / Monthly
$616 / Monthly
$617 / Monthly
$619 / Monthly
$649 / Monthly
$730 / Monthly
$790 / Monthly
$646 / Monthly
$257 / Monthly
$595 / Monthly
$87 / Monthly
$206 / Monthly
$553 / Monthly
$627 / Monthly
$473 / Monthly
$577 / Monthly
$226 / Monthly
$208 / Monthly
$538 / Monthly
$197 / Monthly
$194 / Monthly
$203 / Monthly
$207 / Monthly
$522 / Monthly
$211 / Monthly
$505 / Monthly
$191 / Monthly
$183 / Monthly
$237 / Monthly
$197 / Monthly
$204 / Monthly
$191 / Monthly
$191 / Monthly
$211 / Monthly
$181 / Monthly
$290 / Monthly
$224 / Monthly
$193 / Monthly
$210 / Monthly
$237 / Monthly
$211 / Monthly
$211 / Monthly
$172 / Monthly
$229 / Monthly
$474 / Monthly
$203 / Monthly
$199 / Monthly
$236 / Monthly
$290 / Monthly
$240 / Monthly
$192 / Monthly
$258 / Monthly
$216 / Monthly
$64 / Monthly
$187 / Monthly
$247 / Monthly
$204 / Monthly
$191 / Monthly
$191 / Monthly
$212 / Monthly
$211 / Monthly
$187 / Monthly
$216 / Monthly
$207 / Monthly
$200 / Monthly
$188 / Monthly
$217 / Monthly
$188 / Monthly
$195 / Monthly
$229 / Monthly
$156 / Monthly
$191 / Monthly
$177 / Monthly
$213 / Monthly
$205 / Monthly
$196 / Monthly
$203 / Monthly
$218 / Monthly
$196 / Monthly
$8 / Monthly
$223 / Monthly
$25 / Monthly
$49 / Monthly
$217 / Monthly
$460 / Monthly
$594 / Monthly
$83 / Monthly
$333 / Monthly
$190 / Monthly
$368 / Monthly
$191 / Monthly
$212 / Monthly
$223 / Monthly
$458 / Monthly
$1,234 / Monthly
$661 / Monthly
$351 / Monthly
$36 / Monthly
$227 / Monthly
$66 / Monthly
$223 / Monthly
$101 / Monthly
$215 / Monthly
$290 / Monthly
$32 / Monthly
$200 / Monthly
$131 / Monthly
$13 / Monthly
$402 / Monthly
$40 / Monthly
$36 / Monthly
$213 / Monthly
$74 / Monthly